35 000

Przebadanych uczniów w ramach AFS


85%

Uczniów, deklarujących spożycie alkoholu: 85%


12%

Uczniów mających myśli samobójcze


25%

Uczniów odczuwających brak akceptacji


W naszej pracy stosujemy metodologię opartą o standardy światowe - przede wszystkim badania ESPAD, które są cyklicznie wykonywane wśród dzieci i młodzieży na całym świecie.

Badania ESPAD prowadzone są w kilkuletnich odstępach czasowych w ramach międzynarodowego projektu "European School Survey Project on Alcohol and Drugs" (ESPAD). Badania miały na celu pomiar natężenia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież do 18 roku życia, a także ocenę czynników wpływających na to zjawisko.

Badania ESPAD są inicjatywą Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs przy Radzie Europy i prowadzone są od 1995 roku. Głównym celem tych badań jest zrozumienie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych, jak alkohol i tytoń, jak i nielegalnych, takich jak marihuana czy amfetamina, wśród młodzieży.

Najważniejszym wnioskiem z badania jest to, że napoje alkoholowe, zwłaszcza piwo, są najczęściej używanymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży. W przypadku palenia tytoniu, choć jest to mniej powszechne zachowanie, także odnotowano stosunkowo duże liczby uczniów, którzy próbowali papierosy.


Warto zaznaczyć, że młodzież jest bardziej skłonna sięgać po substancje legalne niż nielegalne. Wśród tych, którzy sięgnęli po takie substancje, marihuana i haszysz są najpopularniejsze. Tendencja ta jest niepokojąca gdyż z biegiem lat ma charakter wzrostowy.

Wyniki badania pokazują również, że młodzież jest świadoma ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, ale oczekiwania wobec alkoholu i niektórych nielegalnych substancji często koncentrują się na korzyściach, a nie szkodach. Co ciekawe, gra hazardowa również jest obecna wśród młodzieży, choć w mniejszym stopniu niż picie alkoholu czy palenie tytoniu.


Badania ESPAD to narzędzie, które umożliwia dokładnie zaprogramowanie działań profilaktycznych na każdym poziomie. Coraz częściej wykorzystywane jest przez samorządy lokalne, a nawet pojedyncze placówki szkolne.

Podsumowując, badania ESPAD przynoszą istotne informacje o używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież, wskazując na znaczący wpływ alkoholu i tytoniu na ich zachowania, oraz dając nadzieję na zahamowanie wzrostu używania nielegalnych substancji w tej grupie wiekowej.

 

Czy wiesz, że dla większości uczniów zdobycie alkoholu czy narkotyków nie stanowi problemu?

 

Diagnozę prowadzimy obecnie o następujące narzędzia:


Diagnoza oparta w metodologię ESPAD – diagnoza problemu uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki i inne) wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Badanie realizowane jest globalnie. Dzięki światowemu podejściu, możliwe jest ocenienie skali problemu danej placówki na tle miasta, województwa, kraju i jeszcze szerzej.


Diagnoza w oparciu o metodologię Kidscreen - Kwestionariusze KIDSCREEN wykorzystuje się do oceny subiektywnego stanu zdrowia oraz dobrostanu psychicznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży (HRQoL) w wieku od 8 do 18 lat. Ankiety mogą wypełniać zarówno zdrowe, jak i chore dzieci i młodzież (samoocena). Diagnoza realizacji z bliskimi.


Zagrożenie depresją oraz innymi chorobami cywilizacyjnymi wśród dzieci i młodzieży szkolnej. – diagnoza zagrożenia wystąpienia problemów psychicznych, prób samobójczych, relacji z rówieśnikami oraz ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych w oparciu o metodologię Findrisk.Relacje dzieci oraz bliskich w oparciu o metodologię Kidscreen – badanie realizowane wśród opiekunów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ukazujące różnice w postrzeganiu realizacji opiekunów z deklaracjami podopiecznych. Są to główne przyczyny występowania problemów natury psychicznej wśród młodego pokolenia.

 

 

Czy wiesz, że około 80% uczniów szkół podstawowych oraz blisko 95% ponad podstawowych zażywało alkohol

 

Czy wiesz, że 50% uczniów szkół podstawowych i blisko 2/3 uczniów szkół ponadpodstawowych paliło papierosy?

 

Szkoła Wolna od Uzależnień – na czym to polega?


Diagnoza


Analiza


Profilaktyka


Bezpieczeństwo